Mentorschap

Curatele, beschermingsbewind en mentorschap zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf niet goed beslissingen kunnen nemen, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking of dementie.

Een mentor is een onafhankelijke professional die de belangen van de cliënt optimaal behartigd op het gebied van zorg. De mentor is niet verantwoordelijk voor de financiën. Daarvoor kan een bewindvoerder aangesteld worden.

Als mentor ben ik door de rechtbank benoemd tot wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt en behartig ik zijn persoonlijke (zorg) belangen. Ik ben als mentor bevoegd te beslissen over zijn verzorging en begeleiding, altijd in overleg met de cliënt en zo mogelijk familie/andere betrokkenen.

Voor de cliënt ben ik een vertrouwenspersoon en adviseur en is het uitgangspunt de wensen en behoeften van mijn cliënt. Op deze manier help ik mijn cliënt de regie over zijn leven te houden. 

Een mentor wordt door de kantonrechter benoemd. Ik heb daarmee de bevoegdheid de zorgbelangen van mijn cliënt te vertegenwoordigen. Zo ga ik bijvoorbeeld in gesprek met hulpverleners en vertegenwoordig de cliënt bij zorg- en behandelplan besprekingen. 

Verder heb ik overleg met behandelaars en verzorgers om erop toe te zien dat de zorg die wordt gegeven in overeenstemming is met de gemaakte afspraken. Het ligt als mentor binnen mijn wettelijke bevoegdheid om zo nodig aanvullende zorg af te dwingen.

Jaarlijks rapporteer ik aan de rechtbank wat ik heb gedaan voor de cliënt. 

Het mentorschap moet bij de kantonrechter aangevraagd worden. Deze aanvraag kan gedaan worden door de cliënt zelf, familie of door de instelling waar de cliënt verblijft.

Adviseur mentoren 

Als adviseur van mentoren kan ik op verschillende vlakken iets betekenen. 

Ik vind het bij het adviseren belangrijk om een goed beeld te krijgen van de cliënt. Dit kan door dossieronderzoek, uitgebreid gesprek(ken) met de mentor of contact met de cliënt. Na een eerste consult is het mogelijk om regelmatig contact te hebben om mee te blijven denken.